Current Leadership

 

Gao Peiyong, Secretary of UCASS (GSCASS) CPC Committee


Zhang Zhengwen, Executive Vice Secretary of UCASS (GSCASS) CPC Committee, President of UCASS, Vice President of GSCASS


Wang Xinqing, Vice Secretary of UCASS (GSCASS) CPC Committe, Vice President of UCASS, President of GSCASS


Lin Wei, Vice President of UCASS (GSCASS)


Zhang Shuhui, Vice President of UCASS (GSCASS)


Zhang Bo, Vice President  of UCASS (GSCASS)


Zhang Bin, Vice President of UCASS (GSCASS)


You Liqian, Secretary of UCASS (GSCASS) CPC Discipline Inspection Committee, Vice President of UCASS (GSCASS)